Onze projecten over Dijkwerken

Dijkwerken

Houtribdijk sterker én een natuurgebied rijker

Midden in het water, tussen IJsselmeer en Markermeer, ligt de Houtribdijk. De Houtribdijk functioneert bij storm als een grote golfbreker tussen de twee meren. De dijk is daarmee cruciaal voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied. We versterken deze dijk met steen en zandige oevers. In zo’n groot zoet binnenwater zonder getijden is dat een wereldwijde primeur. Daarnaast leggen we een groots natuurgebied aan. De Houtribdijk is dé verkeersbinding tussen Lelystad en Enkhuizen. De bijzondere ligging van de dijk maakt het project complex. Het is een uitdaging om zonder het verkeer te hinderen te werken aan de smalle dijk. De aanvoer van materiaal gebeurt daarom grotendeels over water. Voor de aanvoer van warm asfalt ontwikkelden we een unieke, drijvende gietasfaltcentrale . Zo zijn er geen vrachtauto’s nodig. Project Houtribdijk is een van de grootste uitvoeringsprojecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Deltaplan Waterveiligheid. Het zand winnen we met een van onze cutters en winzuigers uit het Markermeer. Het zand van mindere kwaliteit gebruiken we voor de aanleg van een natuurgebied. Naast veiliger maken we dit gebied zo ook aantrekkelijker. Tussen Enkhuizen en Trintelhaven krijgt de Houtribdijk aan beide kanten brede zandoevers zodat deze lange tijd grote stormen kan weerstaan, De zandoevers zijn begroeid en lopen geleidelijk af. Het zand breekt de golven en zorgt zo voor een veilige dijk. Aan de andere kant komt natuurgebied Trintelzand. Dit bestaat uit slikken, zandplaten en rietoevers. Hier vinden slakjes en waterinsecten een plek en kunnen vissen paaien. Dat trekt weer vogels aan. Zo ontstaat een levendig gebied. Innovatieve methode De toepassing van zandige oevers in het zoete binnenwater zonder getijden is nieuw. Daarom onderzocht een kennisconsortium van opdrachtgever Rijkswaterstaat en Ecoshape uitgebreid hoe het zand zich gedraagt. Versterking van een dijk met een zandige, begroeide oever blijkt in een zoetwatermeer zonder getij goed te werken. De zachte oever blijft goed liggen en is vanaf Trintelhaven naar het westen over 9 kilometer toegepast. Vanaf Trintelhaven is naar het oosten gekozen voor steen. Best Value aanpak Het project is gegund aan de Combinatie Houtribdijk, een combinatie Boskalis en Van Oord, volgens een Best Value contract. Hierbij is het de aannemer die het initiatief neemt. Zo kunnen we onze expertise optimaal inzetten. Behalve het maximaliseren van de betrouwbaarheid in waterveiligheid is in dit project het behouden en waar mogelijk vergroten van het draagvlak in de omgeving een van de speerpunten.

Bekijk project
Dijkwerken

Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Sterke kustlijn, recreatieve meerwaarde De Hondsbossche en Pettemer Zeewering tussen Petten en Camperduin voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. De opdrachtgever wilde een veilig ontwerp met veel zand en meerwaarde voor natuur en recreatie. Boskalis Nederland versterkte de kust met 35 miljoen m3 zand uit zee en benutte dit zand meteen voor recreatie en toerisme. De 5,5 km lange dijk nabij Petten vormt één geheel met de veel kortere Pettemer Zeewering, het noordelijke uiteinde; samen worden ze aangeduid als Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Deze zeewering vormde een risico voor de veiligheid. Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier koos ervoor de aanpak van de veiligheid te combineren met nieuwe mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Het project maakt deel uit van het tweede landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Zand met mogelijkheden Boskalis Nederland bracht voor de bestaande, stenen dijk ruim 35 miljoen kuub zand aan. De kustlijn schoof 300 meter op richting zee. Ook legden we een compleet nieuw duingebied aan. Door de kust te versterken met zand – in plaats van bijvoorbeeld het verzwaren of verhogen van de bestaande dijk – ontstonden meer mogelijkheden voor recreatie, toerisme, natuur en economie. De natuur kreeg in het centrale deel de ruimte. En aan de uiteinden, bij de dorpen Camperduin en Petten, is ingezet op recreatie. Nieuw strand Met behulp van vijf sleephopperzuigers LINK hebben we de 35 miljoen m3 zand uit zee gebruikt voor zogenoemde vooroeversuppletie. Verder hebben we met het zand een zandstrand van 8 kilometer en een duinenstrook van zes kilometer tussen Camperduin en Petten gemaakt. Duurzaam De aanvoer van zand door de grote schepen was goed op elkaar afgestemd. Ze hoefden niet op elkaar te wachten om te lossen, wat behoorlijk scheelde in brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Zand voor het nieuwe strand en de duinen is door een anderhalve kilometer lange zinker gespoten. Dit scheelde behoorlijk in vaarbewegingen. Om stuifhinder te voorkomen is het nieuwe duin ingeplant met helmgras. Ook is er voorzien in luwe laagtes, waar stuifzand neer kan slaan op het duin. Zo blijft het zand op zijn plaats. Veilig en mooi Met de nieuwe zeewering is het gebied nu stormveilig. Maar het nieuwe gebied is ook mooi. in 55 hectare nieuw duingebied is helmgras aangeplant, en een fietspad aangelegd. Daarnaast is er een voetpad in de duinen gekomen en zijn er nu houten trappen e vlonders in de opgang. Er is een lagune bij Camperduin met een vochtige duinvallei. Vanaf het panoramaduin bij Petten zien bezoekers het aangelegde werk en het achterland liggen. Op het nieuwe, ruime strand bij Petten is een kunstwerk geplaatst van 160 palen. Petten in Palen Het gebied rondom Petten kent een lange historie en een boeiende relatie met de zee. Vroeger werd het dorp Petten beschermd door paalbolwerken, paalhoofden en paalschermen opgevuld met wier. Dit verleden benadrukt het palendorp ‘Petten in Palen’, op de grens van zand en water. Dit palendorp vormt het silhouet van de voormalige kerk en een tiental huisjes. Het verbeeldt de roerige geschiedenis van het dorp en haar gevecht tegen de zee. De houten palen komen in de onderhoudsbuffer en staan daar de eerste jaren droog, zodat de mensen er naartoe kunnen lopen. Langzaam kalft het zand af en komen de palen in het water te staan. Zij blijven als gedenkteken voor het opgeslokte dorp duidelijk zichtbaar. Meer informatie: Parelproject http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/PersPress/Nederlands/Parelprojecten/Hondsbossche+en+Pettemer+Zeewering/default.aspx Trouw: Een revolutionair experiment bij Petten https://www.trouw.nl/groen/duinen-in-plaats-van-dijken-het-succes-van-een-revolutionair-experiment-bij-petten~a3d4d2f0/ Projectsheet BKN test

Bekijk project
OCE

Sterke Markermeerdijken, veilige toekomst Noord-Holland

Op vele plekken zijn de Markermeerdijken afgekeurd. Ze voldoen niet aan de veiligheidseisen. En dat is een groot risico in dit gebied waar maar liefst 1,2 miljoen mensen wonen. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) en een consortium van Boskalis Nederland en onder meer Volker Wessels gaan als Alliantie Markermeerdijken 33 kilometer dijken versterken. Samen met partners en omwonenden ontwikkelden we een maatwerkoplossing voor dit bijzondere gebied. Zodat mensen hier de komende 50 jaar veilig kunnen blijven leven, wonen en werken. Monumentale omgeving De Markermeerdijken liggen op een ondergrond van veen, de dijk zelf is een monument. Deze bijzondere omgeving vraagt om innovatieve oplossingen. Het is een groot voordeel dat Boskalis Nederland al vroeg in dit traject is aangesloten. Zo kunnen wij meteen meedenken over de technische uitdagingen. Intensieve samenwerking met de opdrachtgever Boskalis Nederland voert een consortium aan van Boskalis Nederland met VolkerWessels ondernemingen, KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort de werkzaamheden uit. Het consortium werkt nauw samen met opdrachtgever HHNK in de Alliantie Markermeerdijken. Niet alleen de technische voorbereiding en realisatie worden gezamenlijk opgepakt, maar de alliantiepartners zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de planstudie en het doorlopen van de juridische procedures. Ook financiële risico’s en meevallers worden gedeeld. Voorbereidende werkzaamheden De Alliantie Markermeerdijken is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking, namelijk het baggeren van vaargeulen en het aanbrengen van buitendijkse loswallen. Een loswal is een tijdelijk werkgebied van zand en stenen, waar tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden schepen worden gelost en geladen. Een loswal kan ook bestaan uit een drijvend platform. Omdat het water in het Markermeer op veel locaties niet diep genoeg is voor de schepen, worden ook vaargeulen gebaggerd door een kraanschip. Via deze vaargeulen van 35 meter breed en 3,5 meter diep kunnen de schepen de loswallen bereiken. Praktijkonderzoek Wat voor effect heeft de slappe ondergrond op de dijkversterking? Met de aanleg van proefterpen in de gemeente Edam-Volendam verzamelen we kennis. Een proefterp is een tijdelijke zandophoging die laag voor laag wordt opgebouwd. In totaal worden tussen de 10.000 en 13.000 m3 zand in fases aangebracht waarbij we de ondergrond zorgvuldig in de gaten houden met meetapparatuur. Zo berekenen we de praktijk van de dijkversterking. We kunnen straks tijdens de daadwerkelijke dijkversterking de praktijk optimaliseren met behulp van deze gegevens. Meer informatie? Check de projectwebsite https://www.markermeerdijken.nl/ Check de projectsheet

Bekijk project
Baggeren

Grensmaas

Het project Grensmaas stelt het Maasland veilig voor overstromingen en herstelt het natuurlijk evenwicht in en rond de Grensmaas. De drie hoofddoelstellingen van het project zijn rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding. Zowel de natuurontwikkeling als de hoogwaterbescherming worden mede gefinancierd door de winning van 54 miljoen ton grind. Ongeveer duizend hectare natuur komt erbij in het Maasdal tussen Maastricht en Roosteren. Doordat ook België volop werk maakt van een natuurlijke Maas ontstaat er straks een aaneengesloten en grensoverschrijdend Maaspark van ruim 2000 hectare. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan deze nieuwe natuur beheren. Het contract De uitvoering van het project is in veel opzichten bijzonder. Het is de omvangrijkste publiek-private samenwerking tot nu toe in Nederland. In het consortium Grensmaas zijn grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten verenigd. De grindbedrijven werken samen in Geo-Control. Ook Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein maakt deel uit van die grindbedrijven. De aannemers zijn Van den Biggelaar, Van Oord en Boskalis. Doelstellingen van het project zijn het voorkomen van overstromingen, het veilig stellen van drinkwater, vijf keer meer veiligheid voor de inwoners van de Maasdorpen in Zuid-Limburg, ecologisch herstel en de komst van duizend hectare nieuwe natuur, de winning van grind en nieuwe bestemmingen voor de Maasplassen. Het consortium kreeg complimenten over de zorgvuldige wijze waarop de omgeving tegemoet wordt getreden. Werkzaamheden De uitvoering gebeurt op elf locaties tussen Maastricht en Roosteren. De rivierbeveiliging krijgt gestalte door stroomgeulverbredingen en oeververlagingen. De grond die daarbij vrijkomt wordt gebruikt om de grindputten (dekgrondbergingen) weer aan te vullen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt zo’n 100 miljoen ton grond verplaatst. Het consortium zorgt voor de complete uitvoering, van engineering en vergunningaanvragen tot aan oplevering toe. Bij het uitwerken van de plannen werden de volgende principes gehanteerd: het terugschuiven van de winterdijken, het verlagen van de oevers en de aanleg van grinddrempels. Zo kan de rivier meer water opslaan ( bufferen ) en worden de uiterwaarden uitgebreid. De grinddrempels hebben twee voordelen: dieren kunnen er eitjes leggen en uitdroging van sommige delen wordt tegengegaan. Tenslotte leggen we in sommige bochten stroomgeleidingsdammen om het water sneller af te voeren en versterken we de oevers om erosie tegen te gaan. Planning In oktober 2008 is het officiële startsein gegeven voor het megaproject. Het project loopt tot en met 2024.

Bekijk project
Dijkwerken

Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Innovatieve concepten voor aardbevingsbestendige dijk De zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen. Boskalis Nederland versterkte en verhoogde de 12 kilometer lange dijk. En maakte deze op verschillende manieren aantrekkelijk voor recreatie. De kans op aardbevingen als gevolg van gaswinning maakte de urgentie voor dijkverbetering in Groningen extra groot. Reden voor waterschap Noorderzijlvest om als eerste te starten met dijkversterking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarmee werd deze dijk tussen Eemshaven en Delfzijl de eerste aardbevingsbestendige dijk in Nederland. Kansen Het versterken van de dijk van 11,7 km lang heeft de hoogste prioriteit. Hiermee maken we Groningen weer veilig. Daarnaast biedt het werk kansen voor regionale ontwikkelingen op het gebied van natuur, recreatie en economie: Marconi : Uitbreiding van het stadsstrand Marconi in Delfzijl Kiek over Diek: Aanleg op en langs de dijk van het laatste stuk fietspad van de 90 kilometer lange fietsroute Kiek over Diek tussen Lauwersoog en Nieuwe Statenzijl De Rijke Dijk: aan de kant van de zee komt natuur in de vorm van een palenbos en getijdenpoelen De Dubbele Dijk: twee dijken achter elkaar bieden nog meer waterveiligheid. Tussen de dijken komt een natuurgebied met eb en vloed. Een rustgebied voor vogels en 37 hectare voor zilte teelt van bijvoorbeeld zeekraal en lamsoor, schaal- en schelpdieren. Meer informatie Virtuele excursie Voor wie een kijkje wil nemen op de nieuwe dijk maar Groningen iets te ver vindt. https://www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl/virtuele-excursie/

Bekijk project
Dijkwerken

Dijkversterking in Kampereilanden

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Boskalis Nederland werken als collega’s samen aan de dijkversterking in Kampereilanden. In een gelijkwaardig partnerschap bundelen we met de overheid onze krachten. Dijkversterking volgens ‘Kamper concept’ Het waterschap wil graag samen met een deskundige marktpartij ‘de puzzel’ van dit project oplossen. Boskalis Nederland brengt deze specialistische kennis over het bouwen van dijken in. WDODelta zorgt voor gebiedskennis, dijkenkennis en de participatie met de omgeving. Beide partijen geven ook aandacht aan de bestuurlijk politieke-omgeving. In een bouwteamverband maken we vervolgens gezamenlijk het ontwerp en zorgen voor de benodigde toestemmingen en afstemming met de directe omgeving, en uitvoering. Dit project is een pilot-project, waarbij het doel is om efficiëntie te bereiken in de totale keten. Boskalis Nederland en het Waterschap hebben een gedeeld doel: het bereiken van de ideale samenwerkingsvorm, het ‘Kamper-Concept’. Selectie via open dialoog De selectie is via een nationale aanbesteding met voorselectie verlopen. Al in de inschrijffase is gestart met een actieve en open dialoog, waardoor de samenwerking feitelijk al tijdens de tenderfase startte. Het aspect prijs maakte geen onderdeel uit van de selectie. De gevraagde kwaliteitsaspecten voor dit project waren expliciete samenwerking, optimaal ontwerpproces en leren van elkaar. Voor de beoordeling van de kwaliteitsaspecten hebben inschrijvers een plan van aanpak ingediend en zijn sleutelfunctionarissen geïnterviewd. De basis van de bouwteamovereenkomst zijn vertrouwen en intensief samenwerken. Projectgebied De Kampereilanden bestaan uit de Willem Meijerpolder, Stikkepolder, Zwartemeerpolder en de Mandjeswaard ten noorden van Kampen. Dit buitendijkse gebied heeft een regionale functie als waterberging. De stad Kampen blijft hierdoor veilig voor overstromingen bij extreem hoog water. De keringen rondom de buitenpolders van de Kampereilanden voldoen op dit moment niet meer aan de veiligheidsnorm. Via het project Dijkverbetering en Waterveiligheid Kampereilanden zorgen WDODelta en Boskalis Nederland eind oktober 2018 voor een waterveilige regionale kering die voldoet aan de norm.

Bekijk project
Back to top