Onze projecten over Dijkwerken

Dijkwerken

Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Sterke kustlijn, recreatieve meerwaarde De Hondsbossche en Pettemer Zeewering tussen Petten en Camperduin voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. De opdrachtgever wilde een veilig ontwerp met veel zand en meerwaarde voor natuur en recreatie. Boskalis Nederland versterkte de kust met 35 miljoen m3 zand uit zee en benutte dit zand meteen voor recreatie en toerisme. De 5,5 km lange dijk nabij Petten vormt één geheel met de veel kortere Pettemer Zeewering, het noordelijke uiteinde; samen worden ze aangeduid als Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Deze zeewering vormde een risico voor de veiligheid. Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier koos ervoor de aanpak van de veiligheid te combineren met nieuwe mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Het project maakt deel uit van het tweede landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Zand met mogelijkheden Boskalis Nederland bracht voor de bestaande, stenen dijk ruim 35 miljoen kuub zand aan. De kustlijn schoof 300 meter op richting zee. Ook legden we een compleet nieuw duingebied aan. Door de kust te versterken met zand – in plaats van bijvoorbeeld het verzwaren of verhogen van de bestaande dijk – ontstonden meer mogelijkheden voor recreatie, toerisme, natuur en economie. De natuur kreeg in het centrale deel de ruimte. En aan de uiteinden, bij de dorpen Camperduin en Petten, is ingezet op recreatie. Nieuw strand Met behulp van vijf sleephopperzuigers LINK hebben we de 35 miljoen m3 zand uit zee gebruikt voor zogenoemde vooroeversuppletie. Verder hebben we met het zand een zandstrand van 8 kilometer en een duinenstrook van zes kilometer tussen Camperduin en Petten gemaakt. Duurzaam De aanvoer van zand door de grote schepen was goed op elkaar afgestemd. Ze hoefden niet op elkaar te wachten om te lossen, wat behoorlijk scheelde in brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Zand voor het nieuwe strand en de duinen is door een anderhalve kilometer lange zinker gespoten. Dit scheelde behoorlijk in vaarbewegingen. Om stuifhinder te voorkomen is het nieuwe duin ingeplant met helmgras. Ook is er voorzien in luwe laagtes, waar stuifzand neer kan slaan op het duin. Zo blijft het zand op zijn plaats. Veilig en mooi Met de nieuwe zeewering is het gebied nu stormveilig. Maar het nieuwe gebied is ook mooi. in 55 hectare nieuw duingebied is helmgras aangeplant, en een fietspad aangelegd. Daarnaast is er een voetpad in de duinen gekomen en zijn er nu houten trappen e vlonders in de opgang. Er is een lagune bij Camperduin met een vochtige duinvallei. Vanaf het panoramaduin bij Petten zien bezoekers het aangelegde werk en het achterland liggen. Op het nieuwe, ruime strand bij Petten is een kunstwerk geplaatst van 160 palen. Petten in Palen Het gebied rondom Petten kent een lange historie en een boeiende relatie met de zee. Vroeger werd het dorp Petten beschermd door paalbolwerken, paalhoofden en paalschermen opgevuld met wier. Dit verleden benadrukt het palendorp ‘Petten in Palen’, op de grens van zand en water. Dit palendorp vormt het silhouet van de voormalige kerk en een tiental huisjes. Het verbeeldt de roerige geschiedenis van het dorp en haar gevecht tegen de zee. De houten palen komen in de onderhoudsbuffer en staan daar de eerste jaren droog, zodat de mensen er naartoe kunnen lopen. Langzaam kalft het zand af en komen de palen in het water te staan. Zij blijven als gedenkteken voor het opgeslokte dorp duidelijk zichtbaar. Meer informatie: Parelproject http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/PersPress/Nederlands/Parelprojecten/Hondsbossche+en+Pettemer+Zeewering/default.aspx Trouw: Een revolutionair experiment bij Petten https://www.trouw.nl/groen/duinen-in-plaats-van-dijken-het-succes-van-een-revolutionair-experiment-bij-petten~a3d4d2f0/ Projectsheet BKN test

Bekijk project
Baggeren

Grensmaas

Het project Grensmaas stelt het Maasland veilig voor overstromingen en herstelt het natuurlijk evenwicht in en rond de Grensmaas. De drie hoofddoelstellingen van het project zijn rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding. Zowel de natuurontwikkeling als de hoogwaterbescherming worden mede gefinancierd door de winning van 54 miljoen ton grind. Ongeveer duizend hectare natuur komt erbij in het Maasdal tussen Maastricht en Roosteren. Doordat ook België volop werk maakt van een natuurlijke Maas ontstaat er straks een aaneengesloten en grensoverschrijdend Maaspark van ruim 2000 hectare. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan deze nieuwe natuur beheren. Het contract De uitvoering van het project is in veel opzichten bijzonder. Het is de omvangrijkste publiek-private samenwerking tot nu toe in Nederland. In het consortium Grensmaas zijn grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten verenigd. De grindbedrijven werken samen in Geo-Control. Ook Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein maakt deel uit van die grindbedrijven. De aannemers zijn Van den Biggelaar, Van Oord en Boskalis. Doelstellingen van het project zijn het voorkomen van overstromingen, het veilig stellen van drinkwater, vijf keer meer veiligheid voor de inwoners van de Maasdorpen in Zuid-Limburg, ecologisch herstel en de komst van duizend hectare nieuwe natuur, de winning van grind en nieuwe bestemmingen voor de Maasplassen. Het consortium kreeg complimenten over de zorgvuldige wijze waarop de omgeving tegemoet wordt getreden. Werkzaamheden De uitvoering gebeurt op elf locaties tussen Maastricht en Roosteren. De rivierbeveiliging krijgt gestalte door stroomgeulverbredingen en oeververlagingen. De grond die daarbij vrijkomt wordt gebruikt om de grindputten (dekgrondbergingen) weer aan te vullen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt zo’n 100 miljoen ton grond verplaatst. Het consortium zorgt voor de complete uitvoering, van engineering en vergunningaanvragen tot aan oplevering toe. Bij het uitwerken van de plannen werden de volgende principes gehanteerd: het terugschuiven van de winterdijken, het verlagen van de oevers en de aanleg van grinddrempels. Zo kan de rivier meer water opslaan ( bufferen ) en worden de uiterwaarden uitgebreid. De grinddrempels hebben twee voordelen: dieren kunnen er eitjes leggen en uitdroging van sommige delen wordt tegengegaan. Tenslotte leggen we in sommige bochten stroomgeleidingsdammen om het water sneller af te voeren en versterken we de oevers om erosie tegen te gaan. Planning In oktober 2008 is het officiële startsein gegeven voor het megaproject. Het project loopt tot en met 2024.

Bekijk project
Dijkwerken

Dijkversterking in Kampereilanden

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Boskalis Nederland werken als collega’s samen aan de dijkversterking in Kampereilanden. In een gelijkwaardig partnerschap bundelen we met de overheid onze krachten. Dijkversterking volgens ‘Kamper concept’ Het waterschap wil graag samen met een deskundige marktpartij ‘de puzzel’ van dit project oplossen. Boskalis Nederland brengt deze specialistische kennis over het bouwen van dijken in. WDODelta zorgt voor gebiedskennis, dijkenkennis en de participatie met de omgeving. Beide partijen geven ook aandacht aan de bestuurlijk politieke-omgeving. In een bouwteamverband maken we vervolgens gezamenlijk het ontwerp en zorgen voor de benodigde toestemmingen en afstemming met de directe omgeving, en uitvoering. Dit project is een pilot-project, waarbij het doel is om efficiëntie te bereiken in de totale keten. Boskalis Nederland en het Waterschap hebben een gedeeld doel: het bereiken van de ideale samenwerkingsvorm, het ‘Kamper-Concept’. Selectie via open dialoog De selectie is via een nationale aanbesteding met voorselectie verlopen. Al in de inschrijffase is gestart met een actieve en open dialoog, waardoor de samenwerking feitelijk al tijdens de tenderfase startte. Het aspect prijs maakte geen onderdeel uit van de selectie. De gevraagde kwaliteitsaspecten voor dit project waren expliciete samenwerking, optimaal ontwerpproces en leren van elkaar. Voor de beoordeling van de kwaliteitsaspecten hebben inschrijvers een plan van aanpak ingediend en zijn sleutelfunctionarissen geïnterviewd. De basis van de bouwteamovereenkomst zijn vertrouwen en intensief samenwerken. Projectgebied De Kampereilanden bestaan uit de Willem Meijerpolder, Stikkepolder, Zwartemeerpolder en de Mandjeswaard ten noorden van Kampen. Dit buitendijkse gebied heeft een regionale functie als waterberging. De stad Kampen blijft hierdoor veilig voor overstromingen bij extreem hoog water. De keringen rondom de buitenpolders van de Kampereilanden voldoen op dit moment niet meer aan de veiligheidsnorm. Via het project Dijkverbetering en Waterveiligheid Kampereilanden zorgen WDODelta en Boskalis Nederland eind oktober 2018 voor een waterveilige regionale kering die voldoet aan de norm.

Bekijk project
Dijkwerken

Versterking Waddenzeedijk Texel

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt Boskalis Nederland aan de versterking van de Texelse dijk langs de Waddenzee. De ‘Combinatie Tessel’ bestaat uit Boskalis Nederland en VolkerWessels onderneming KWS. Het project omvat het ontwerpen en realiseren (D&C) van de versterking voor 14 kilometer waddenzeedijk. Daarnaast is er de nieuwbouw van kunstwerken, waaronder drie gemalen. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2016 en 2020. Er mag alleen buiten het toeristenseizoen worden gewerkt. Gemalen Grote delen van de Waddenzeedijk op Texel voldoen op dit moment niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Op verschillende plaatsen is de dijk niet hoog genoeg, onvoldoende stabiel en is de bekleding niet sterk genoeg. Om in de toekomst aan de eisen te kunnen voldoen is een versterking van de waterkering noodzakelijk. Ook vernieuwing van de gemalen De Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland – die deel uitmaken van de primaire waterkering - hoort erbij. Flora en fauna Uitdaging in de uitvoering vormen ook de flora en fauna in het gebied. De veel voorkomende zeehonden mogen gedurende de zoogperiode geen last hebben van het werk, net als de trekvogels die hier hun broedgebied hebben.

Bekijk project
Grondstoffen

Pilot Verticaal Zanddicht Geotextiel

Delen van de dijk tussen Hagestein en Opheusden kampen met ‘piping’. Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland water onder de dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte onder de dijk ontstaan waardoor de dijk kan bezwijken. Verticaal zanddicht geotextiel Grote steunbermen en bepaalde constructies kunnen het proces van piping stoppen. Maar deze oplossingen zijn duur en nemen veel ruimte in beslag. Daarom passen we een nieuwe methode tegen piping toe: verticaal zanddicht geotextiel. Deze methode laat wel water door, maar geen zand. Door het geotextiel te plaatsen op de plek waar piping ontstaat – op de overgang tussen de kleilaag en de zandlaag – wordt voorkomen dat het water zand meevoert. We hebben hiervoor samen met zusterbedrijf Cofra een gepatenteerde installatietechniek ontwikkeld. Werkzaamheden Verticaal zanddicht geotextiel bestaat uit een drie meter hoog paneel van dubbel geotextiel dat verstevigd is met een HDPE-netstructuur en aan beide zijden voorzien is van een Geolockslot. We plaatsen de geotextielpanelen met een speciaal daarvoor ontwikkelde cassette in het dijklichaam. Voor de vier locaties gaat het om in totaal 2.100 meter aan geotextiel. Milieuvriendelijker en goedkoper Voor deze methode zijn veel minder bouwstoffen nodig dan voor traditionele technieken waarvoor staal of betonproducten nodig zijn. Geotextiel is licht materiaal dat in kleinere vrachtauto’s past. We hebben minder oppervlakte nodig, dus verbruiken we minder grondstoffen en bij de installatie minder brandstof. Al met al pakt deze methode naar verwachting gunstig uit voor de financiën, het klimaat en het grondstofverbruik vergeleken met de gangbare technieken. In 2013 won 'verticaal zanddicht geotextiel’ de Waterinnovatieprijs in de categorie ‘ Droge voeten’. Fotografie: Peter Venema

Bekijk project
Dijkwerken

Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid

Delen van de Sassendijk, Buitendijk, Hogezandsedijk, Westersedijk en Buitendijk aan de zuidkant van de Hoeksche Waard voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Daarom gaan we deze dijken versterken. Het gaat in totaal om 11 kilometer dijk. Overlast voorkomen De huizen en bedrijven staan dicht langs de dijken. Ze zijn veelal niet bestand tegen zwaar vrachtverkeer. Ook zijn de dijken smal. Tijdens de aanbesteding is daarom extra gelet op de manier waarop we overlast willen voorkomen. Bijvoorbeeld door de aanvoer van materiaal via water, het mijden van openbare wegen en de manier waarop de damwanden worden aangebracht. Werkzaamheden Op en langs de dijken brengen we bermen van klei aan. Grote keien onderaan de dijk breken de golven. En op sommige plaatsen slaan we damwanden, voornamelijk in Strijensas. Deze maatregelen zorgen er voor dat de dijken minder snel beschadigd raken tijdens stormen. Ook kan er geen water onder de dijken doorstromen. Zo blijven inwoners aan de zuidkant van de Hoeksche Waard ook de komende 50 jaar beschermd. De versterking gebeurt, afhankelijk van de locatie, op verschillende manieren: Het aanleggen van een steunberm aan de binnenzijde van de dijk; Het aanbrengen van stabiliteitsschermen (damwanden); Het aanbrengen van erosieschermen (damwanden) bij woningen; Het buitenwaarts verplaatsen van de dijk; Het vervangen van de kleilaag van de dijk; Het aanbrengen van steenbekleding aan de buitenzijde van de dijk. Om de versterking mogelijk te maken worden diverse bomen gerooid en vervangen, sloten verplaatst, kabels en leidingen verlegd en wegen en fietspaden vervangen. Het gemaal Hoogezandse Polder verdwijnt. Hoogwaterbeschermingsprogramma Dit project maakt deel uit van een reeks dijkversterkingsprojecten. Tot 2017 wordt in totaal 59 kilometer dijk versterkt op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze versterkingen maken deel uit van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijkswaterstaat, waterschappen en andere waterkeringbeheerders intensief samen om afgekeurde waterkeringen te versterken. Planning In het voorjaar van 2015 zijn we gestart met het versterken van de dijken. Op 5 januari 2015 hebben het waterschap en Boskalis Nederland hiervoor het contract ondertekend. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2016 klaar.

Bekijk project
Back to top