Onze projecten over Asfalt

Beton

Buitenring Parkstad Limburg

Buitenring Parkstad Limburg beslaat de regionaal verbindende wegen N298, N299 en N300. Het tracé loopt vanaf de aansluiting van de N298 op de A76 bij Nuth tot aan de aansluiting van de N300 op de N281 ter hoogte van het bedrijvenpark Avantis. Buitenring Parkstad Limburg geeft invulling aan de ontbrekende schakels binnen dit tracé, waardoor een hoogwaardige regionale autoweg ontstaat. Het project bestaat uit het aanpassen van 14 kilometer bestaande wegen en/of verbreden en aanleggen van 12 kilometer nieuwe wegen. Daarnaast worden er 45 kunstwerken gerealiseerd, 21 geluidsschermen geplaatst, 7 verkeersregelinstallaties aangelegd en wordt de Buitenring voorzien van openbare verlichting en ecologische voorzieningen. Buitenring Parkstad Limburg wordt een volwaardige autoweg met 2 rijbanen, waarbij elke rijbaan 2 rijstroken zal tellen, met een maximumsnelheid van 100 km per uur (buiten bebouwde kom). De aanleg zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de aansluitingen op de (inter)nationaal en (inter)regionaal verbindende wegen. Daardoor verbetert de afwikkeling van het verkeer substantieel. Dat is gunstig voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van Parkstad Limburg.

Bekijk project
Beton

N470 geeft energie

Groot onderhoud plus het realiseren van een energietransitie. Dat was de opdracht voor de N470. Door besparing, het opwekken van duurzame energie en het verlagen en compenseren van CO2-uitstoot wordt de N470 een weg die niet alleen energie bespaart maar zelfs energie oplevert. De N470 is een belangrijke schakel tussen de A4 Delft, de A13 langs Pijnacker Nootdorp naar Zoetermeer en de A12. Er zijn veel doorgangen, kruisingen en rotondes in dit traject dat door de stad loopt, door bedrijventerreinen, kassencomplexen maar ook een natuurgebied en de TU Delft campus. Groot onderhoud is nodig om de kwaliteit van de weg te verbeteren. Boskalis Nederland zorgt door diverse innovaties dat deze weg straks letterlijk energie geeft. CO2 neutrale weg Opdrachtgever provincie Zuid-Holland streeft naar een CO2 neutrale N470: alle CO2 die is uitgestoten tijdens de realisatiefase is dan helemaal gecompenseerd en zelfs meer dan dat. Na 12 jaar moet door duurzame innovaties minimaal 64,5 % meer CO2 zijn bespaard dan dat tijdens het onderhoud is uitgestoten. Naast de geëiste maatregelen kreeg Boskalis Nederland de ruimte om zelf innovaties aan te dragen. De opdrachtgever koos voor duurzame maar ook beproefde methodes. Boskalis Nederland heeft veel ervaring met het toepassen van innovatieve duurzame oplossingen. Zonnepanelen en windmolens De opdrachtgever wil met de weg ook bijdragen aan milieubewustwording. Daarom bouwen we een batterij die de energie die we opwekken met de weg op kan slaan. Met de kleuren van een stoplicht laten we weggebruikers zien hoever de batterij is opgeladen. We gaan ook energie opwekken met zon en wind via onder andere een geluidswal met zonnepanelen. Deze geluidsmuur tussen de oprit A13 en de wijk Emerald wordt een ‘Energy Wall’ met verwisselbare panelen met een functie, zoals het filteren van fijnstof of het opwekken van energie uit zonlicht en wind. De wind komt vanuit de geïntegreerde windmolens in de geluidsmuur, de ‘windleaf’. Besparen doen we met ledverlichting in onder andere de verkeerslichten en met smart mobility. Het stoppen en optrekken van een vrachtwagen kost een liter brandstof. de verkeersregeling zo instellen dat een vrachtwagen kan doorrijden, zorgt dus ook voor een aanzienlijke besparing. Meer bijzondere toepassingen Energy Wall, die energie opwekt uit zonlichte en via windmolens Natuurvriendelijke vegetatie, de “Honey highway” Biobased reflectiepalen Rolweerstand verlagend asfalt Samen met Dynniq en TU Delft In dit project werkt Boskalis Nederland niet alleen samen met Dynniq, specialist in energie en mobiliteit, maar ook met de TU Delft, die naast het tracé ligt. Hierdoor weten we nog meer wat bijvoorbeeld het effect is van een geluidsmaatregel. We gaan 12 jaar lang meten, innoveren, monitoren op en langs de weg. Die kennis kunnen we ook weer toepassen voor onze andere projecten.

Bekijk project
Beton

Snelweg A1 en A6 SAA

Het project A1/A6 Diemen – Almere Havendreef is onderdeel van de weguitbreiding Schiphol–Amsterdam–Almere (SAA). De ondertekening van het eerste DBFM-contract binnen SAA markeert een belangrijke stap in het verbreden van de (drukke) snelwegen op dit traject de komende jaren. Eind 2012 maakte Rijkswaterstaat bekend het omvangrijke project voor het verleggen, verbreden en onderhouden van de snelwegen A1 en A6 te gunnen aan het consortium SAAone (waar Boskalis onderdeel van uitmaakt). Het gaat om de realisatie van de weguitbreiding A1/A6 Diemen – Almere Havendreef. Het project A1/A6 Diemen – Almere Havendreef is onderdeel van de weguitbreiding Schiphol–Amsterdam–Almere (SAA). De ondertekening van het eerste DBFM-contract binnen SAA markeert een belangrijke stap in het verbreden van de (drukke) snelwegen op dit traject de komende jaren. Het consortium SAAone bestaat uit Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (30%), VolkerWessels (35%), HOCHTIEF (35%) en DIF. DBFM-contract Het betreft het eerste DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) contract binnen het programma Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (project SAA A1/A6). Het project omvat zowel het ontwerp, de realisatie en de financiering alsmede het beheer en onderhoud voor een periode van 30 jaar van de bestaande en nieuwe infrastructuur tussen knooppunt Diemen (A1) en Almere Havendreef (A6).

Bekijk project
Asfalt

A4 Delft - Schiedam

Boskalis Nederland werkt aan de A4 van Delft naar Schiedam in opdracht van Rijkswaterstaat. Na 40 jaar komt met de aanleg van dit laatste deel een einde aan het publieke debat over de wenselijkheid van deze nieuwe weg. Uitgangspunt en doelstelling De autosnelweg A13 is momenteel de enige hoofdverbinding tussen Den Haag en Rotterdam. Het grote verkeersaanbod veroorzaakt nu in de regio’s rond deze grote steden dagelijks lange files. De A4 Delft-Schiedam gaat dit verkeersinfarct oplossen. De bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag verbetert aanzienlijk. Maar de verlengde A4 zorgt ook voor minder verkeersdruk op het onderliggend weggennet in Delft, Midden-Delfland, Lansingerland en het Westland. Een plus voor de leefbaarheid en veiligheid in de omringende woongebieden. Consortium A4ALL wint het werk Het consortium A4ALL deed de economisch meest voordelige inschrijving voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe snelweg. Het consortium kwam met slimme ontwerpoplossingen. Daarbij hielden we rekening met de wensen van omwonenden die de weg niet willen kunnen horen, ruiken of zien. Ontwerp en uitvoering De voorbereidende werkzaamheden gingen van start in januari 2012, de uitvoering in het tweede kwartaal 2012. Van het nieuwe wegdeel wordt vanaf Delft 2,6 kilometer half verdiept aangelegd. Daarin komen onder meer een ecoduct en een aquaduct. Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg, tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van twee kilometer. A4ALL legt hierin ook de tunneltechnische installaties aan. De weg kruist vervolgens het knooppunt Kethelplein, dat wordt omgebouwd. Daarna volgt de aansluiting op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20. Op de A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk komen nieuwe zoab deklagen en verkeerssignalering. Het consortium heeft ook de opdracht voor het meerjarig onderhoud van de technische installaties. Wat doet Boskalis Nederland? Boskalis voert het werk integraal uit met de partners van de combinatie A4ALL. MNO Vervat gaat een deel van de civiele betonconstructies maken. Samen voeren we een deel van de asfalteerwerkzaamheden uit. Het consortium volgt bij dit werk het Boskalis veiligheidsprogramma NINA.

Bekijk project
Asfalt

Omlegging N201

Provincie Noord-Holland realiseerde de omlegging van de N201 tussen de A4, de A9 en A2. Dit was hard nodig om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in deze regio te verbeteren. Dit was ook van groot economisch belang. In dit project werkten we nauw samen met diverse overheden en Schiphol. De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn omvatte circa 7 km nieuwe provinciale weg. Dit is inclusief openbare verlichting, verkeerslichten, groenvoorzieningen, bebording en bewegwijzering. Een belangrijk onderdeel was een nieuwe tunnel onder de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze tunnel heeft een gesloten deel van circa 700 meter en een deel met een open bak van circa 300 meter. Verder omvatte het project onder meer de aansluiting van de nieuwe N201 op kruisende wegen, de aanleg van verschillende viaducten, fietsbruggen, fietstunnels, doorvaarbare duikers en het aanpassen van de waterhuishouding. Alliantiecontract Na een Europese aanbesteding is de aannemerscombinatie met Boskalis in december 2005 geselecteerd via een Design & Construct contract. Uniek in Nederland is de keuze voor een alliantie-overeenkomst. In deze innovatieve vorm van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn beiden verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie. De gelijkschakeling van belangen vormt een uitstekend uitgangspunt om binnen budget en planning te werken. De alliantie werkte met het veiligheidsmanagementsysteem NINA van Boskalis. Het ontwerp De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn omvatte circa 7 km nieuwe provinciale weg. Dit is inclusief openbare verlichting, verkeerslichten, groenvoorzieningen, bebording en bewegwijzering. Een belangrijk onderdeel was een nieuwe tunnel onder de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze tunnel heeft een gesloten deel van circa 700 meter en een deel met een open bak van circa 300 meter. Verder omvatte het project onder meer de aansluiting van de nieuwe N201 op kruisende wegen, de aanleg van verschillende viaducten, fietsbruggen, fietstunnels, doorvaarbare duikers en het aanpassen van de waterhuishouding. Wat doet Boskalis Nederland? Boskalis is vooral betrokken geweest bij het bouwrijp maken van de grond en bij de aanleg van de weg. Verder hebben we de kuip voor de nieuwe tunnel gegraven. Bijzondere technieken en uitdagingen Bij de tunnel onder de Ringvaart is voor het eerst gebruikgemaakt van gewapend onderwaterbeton dat onder een helling is aangebracht. Duikers hebben onder water de constructievloer gemaakt. Dit maakte een gewichtsvloer overbodig. Deze innovatie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het ontgraven. Boskalis maakte gebruik van het modernste materieel. Met ons systeem voor plaatsbepaling, gebaseerd op GPS, konden we de ontgraving tot op de centimeter nauwkeurig volgen. De pompfunctie op de rupskraan drijft de baggerdompelpomp direct aan. Hierdoor kon een bouwkuip sneller en nauwkeuriger dan voorheen ontgraven worden. Omgevingsmanagement Beperking van overlast voor het milieu en voor de omgeving wordt steeds belangrijker. Over de N201 is intensief overlegd tussen aannemer, opdrachtgever, provincie, drie gemeenten, het hoogheemraadschap, luchthaven Schiphol en vertegenwoordigers van de omgeving. Met Schiphol is tijdens het hele project intensief contact geweest. Sommige werkzaamheden vonden onder een van de landingsbanen plaats. Daarbij moesten we rekening houden met hoogtebeperkingen. Omwonenden hebben via een klankbordgroep hun inbreng kunnen leveren. Via een nieuwsbrief en informatieavonden zijn ze op de hoogte gehouden van de voortgang.

Bekijk project
Asfalt

Verdubbeling N62 Sloeweg

De N62 (Sloeweg) wordt tussen de N254 (Bernhardweg/Westerscheldetunnelweg) en de A58 gereconstrueerd/verdubbeld en de aansluitingen op de aansluitende wegen worden aangepast. Sinds de opening van de Westerscheldetunnel in 2003 is de verkeersintensiteit op de N62 (Sloeweg) flink toegenomen. Hierdoor ontstaat in spitsperioden filevorming, met reistijdvertraging en sluipverkeer op het onderliggend wegennet als gevolg. Aangezien de verwachting is dat de verkeersintensiteit de komende jaren verder toeneemt, heeft Provincie Zeeland het project ‘Verdubbeling N62 Sloeweg’ geïnitieerd. De werkzaamheden van Boskalis bestaan in hoofdlijnen uit: De bestaande Sloeweg ombouwen naar een vierbaansweg (2x2), met een groene middenberm van twintig meter breed als scheiding van de rijbanen; De aansluiting van de N62 op de A58 vernieuwen; Het kruispunt Sloeweg – Stoofweg komt te vervallen. We vervangen het kruispunt door een ongelijkvloerse aansluiting met 2 viaducten; Het kruispunt Sloeweg – Bernhardweg N254 (havenknooppunt Vlissingen-Oost) vervalt. We vervangen het kruispunt door een ongelijkvloerse kruising met 3 viaducten. Deze viaducten krijgen het uiterlijk van een zeecontainer; Het aanleggen van twee tunnels voor landbouwvoertuigen en ander langzaam verkeer ter hoogte van de Vrooneweg/Stelleweg; Het aanleggen van een nieuwe aansluiting op de A58 (inclusief 2 viaducten) ter hoogte van Heinkenszand; Het ontmantelen van de bestaande N664 over een lengte van circa 800 meter. De N664 krijgt een nieuwe aansluiting op de Postweg N665.

Bekijk project
Back to top