Onze projecten over Asfalt

Beton

Nieuwe Verbinding N69

Het project Nieuwe Verbinding N69 omvat de aanleg van een nieuwe wegverbinding tussen de provinciale weg N69 ten zuiden van Valkenswaard en de snelweg A67 ter hoogte van Veldhoven, inclusief de realisatie van kunstwerken en de aanpassing van het bestaande wegennet. Veel doorgaand verkeer in de regio rijdt nu nog over lokale wegen of door de dorpen. Om de leefbaarheid voor de bewoners in de regio te verbeteren, legt Boskalis Nederland voor de provincie Noord-Brabant een nieuwe 80 km weg aan die buiten de dorpen ligt. De weg krijgt twee aparte rijstroken, die gescheiden worden door een middenberm. De nieuwe weg krijgt stil asfalt en wordt landschappelijk goed ingepast. Er komen ruime beekdalpassages en goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen. Video In de video ‘N69: Groenste weg van Brabant’ is te zien hoe Boskalis Nederland werkt aan de Nieuwe Verbinding N69. Natuurlijke manier De nieuwe provinciale weg loopt van de A67 bij Veldhoven tot de Luikerweg onder Valkenswaard en ligt buiten de dorpen. Zo wordt de leefbaarheid voor de bewoners in de regio verbeterd. De Nieuwe Verbinding N69 wordt een weg die veilig is, prettig rijdt en op een natuurlijke manier in het landschap opgaat. Er is veel aandacht voor het behoud en het versterken van de natuur, met verbindingen over, langs en onder de weg voor mens en dier. Bij de uitvoering van de werkzaamheden streeft Boskalis Nederland naar een reductie van de CO2-uitstoot door het materieel door de inzet van biobrandstof. Voor de realisatie van dit project wordt gebruik gemaakt van de brede expertise op het gebied van zowel grondstoffen, grondverzet, betontechniek als wegenbouw die aanwezig is binnen Boskalis. Lees meer over de Nieuwe N69

Bekijk project
Asfalt

Reconstructie Aansluiting A16-N3

Boskalis Nederland voerde in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden uit voor de Reconstructie Aansluiting A16–N3. De werkzaamheden omvatten het vernieuwen van het knooppunt bij Dordrecht en de aansluitingen realiseren voor het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil IV. We hebben de doorstroming en veiligheid van de regio verbeterd. Velig. Duurzaam. Voor de reconstructie van de aansluiting A16/N3 heeft Boskalis Nederland nieuwe toe- en afritten naar de A16 en een parallelstructuur langs de A16 gerealiseerd. Hiervoor hebben we een compleet viaduct met rijdek op locatie voorgebouwd en daarna in de N3 gereden. Een precisieklus. Een druk verkeersknooppunt kan alleen met topsnelheid worden aangepast. Daarom zijn de landhoofden en de brugdekken op een voorbouwlocatie gerealiseerd en in geplande weekenden geplaatst. Andere hoofdpunten langs het A16 tracé zijn het schuiven/verlengen van een fietsbrug, het aanpassen van het viaduct tussen de N3/A16, het verlengen van een tunnel en het bouwen van een geluidsscherm en ook de lange oprit van een fietsbrug werd verschoven. Meer infromatie Video inrijden viaduct met rijdek

Bekijk project
Asfalt

Vredenburghlaan - Zuidwestelijke randweg Waddinxveen

De score op duurzaamheid speelde mee in de gunning voor het project Vredenburghlaan-zuidelijke randweg Waddinxveen. De werkzaamheden betreffen het ontwerpen en realiseren van een volledig nieuwe provinciale weg inclusief vier kunstwerken waaronder twee fietstunnels en twee VRI-geregelde kruisingen. De score op duurzaamheid speelde mee in de gunning voor het project Vredenburghlaan-zuidelijke randweg Waddinxveen. De werkzaamheden betreffen het ontwerpen en realiseren van een volledig nieuwe provinciale weg inclusief vier kunstwerken waaronder twee fietstunnels en twee VRI-geregelde kruisingen. De Vredenburghlaan is onderdeel van de nieuwe randweg om Waddinxveen. De weg ontlast het lokale wegennet en maakt de A12, A20 en het bedrijventerrein Glasparel+ beter bereikbaar.

Bekijk project
Asfalt

Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)

Met de herinrichting wil de provincie Noord-Holland de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming op de A.C. de Graafweg garanderen. De A.C. de Graafweg (N241) in de provincie Noord-Holland verbindt de N242 met de A7 en loopt van Verlaat naar Wijzend via Opmeer en doorkruist drie gemeenten: Heerhugowaard, Opmeer en Medemblik. De weg nadert het eind van haar levensduur. Het is een 12 kilometer lange, vrij smalle weg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. Er geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De weg staat bekend als gevaarlijk, omdat de weg smal is en niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Met de herinrichting wil de provincie Noord-Holland de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming op de A.C. de Graafweg garanderen. De weg en fietspad naast de weg worden verbreed, het fietspad komt verder van de weg te liggen, het aantal in- en uitritten vermindert en een gevaarlijke S-bocht verdwijnt uit het tracé. Naast de N241 ligt een drinkwatertransportleiding van waterbedrijf PWN. Door de verbreding van de weg en het fietspad moet de drinkwatertransportleiding langs de weg worden verlegd. Dit project kent een planuitwerkingsfase en een realisatiefase met een verwachte oplevering eind 2024. Kijk ook op: www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N241_Herinrichting_A_C_de_Graafweg

Bekijk project
Asfalt

Groot Onderhoud A12 en dubbellaags ZOAB A27

Boskalis Nederland werkt in 2016 aan het Groot Onderhoud voor Rijkswaterstaat Utrecht. Voor de omgeving van Vianen, Nieuwegein, Houten en Utrecht realiseren we geluidsreductie door de enkellaags ZOAB deklaag op de A27 te vervangen door een dubbellaags ZOAB-deklaag. We vervangen de ZOAB- deklagen op de ring A12 van Utrecht. In totaal gaat het om 35.000 ton asfalt over vier uitvoeringsvakken. Voor het aanbrengen van dubbellaags ZOAB gebruiken we onze inline pave machine. Deze brengt twee lagen asfalt in één werkgang aan. Een uitgebouwde hoogverdichtingsbalk maakt dit dubbellaags werken mogelijk. Deze balk verdicht de eerste laag asfalt zodanig , dat de tweede asfaltspreidmachine direct op de kersverse eerste laag asfalt kan rijden. De hechting tussen deze twee lagen is vele malen beter dan bij traditionele methodes. Dit komt omdat beide lagen nog warm zijn en daardoor perfect op elkaar aansluiten en hechten. De toplaag blijft langer warm doordat deze de warmte van de onderlaag overneemt. Hierdoor kan de toplaag beter verdicht worden en zijn er geen extra kleeflagen en walsgangen nodig. In de helft van de tijd De asfaltlagen worden zonder langsnaad over ruim twee rijstroken breed, maximaal 8,5 meter, aangebracht. Zo ontstaat er meer kwaliteit in de helft van de tijd, er is immers maar één werkgang nodig . Met onze nieuwe techniek kunnen wij ook bij mindere weersomstandigheden een uitstekende kwaliteit waarborgen. Het seizoen waarin wij asfalt kunnen draaien wordt op deze manier langer waardoor een betere spreiding van de werken kan worden gerealiseerd.

Bekijk project
Asfalt

Variabele Onderhoudscontracten (VOC) Zuid-Nederland

Het Variabel Onderhoudscontract omvat het reguliere onderhoud aan alle rijkswegen en kunstwerken in Noord-Brabant West. Het gaat om werkzaamheden als asfalteren, herstel van viaducten en onderhoud vangrails. Boskalis Nederland is opdrachtnemer van perceel 1, regio West-Brabant en “rolt” de komende twee jaar 145.000 ton asfalt uit. EMVI-aanbesteding Het variabel onderhoud (design en construct), aan rijkswegen, viaducten en bruggen in Zuid-Nederland is door Rijkswaterstaat op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI-criteria) aanbesteed. Daarnaast was er bij de gunning bijzondere aandacht voor verlaging van CO2-uitstoot en minimale verkeershinder bij uitvoering van het onderhoud. VOC-team Het VOC-team van Boskalis Nederland gaat medio dit jaar aan de slag, maar werkt al sinds oktober 2015 aan het uitdenken van onderhoudsmaatregelen en de aanvraag van vergunningen. De uitvoering vindt voornamelijk ’s nachts en in de weekenden plaats. Dit draagt bij aan het doel van dit project: een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer en zo optimaal mogelijke bereikbaarheid van de regio.

Bekijk project
Back to top