Boskalis Nederland baggert het Kanaal door Walcheren, de Havens van Middelburg en Kanaal Oude Arne uit en verwijdert met koper vervuild slib uit het kanaal. De kopervervuiling komt van de voormalige Vitrite-fabriek die in de jaren ‘40 en ‘50 volgens vergunning proceswater heeft geloosd op het kanaal.

De sanering richt zich op het tegengaan van verspreiding van koper naar het oppervlaktewater en naar relatief schone delen. Hierdoor verbetert naar verwachting de waterkwaliteit en daar zal het ecosysteem in het hele Kanaal van profiteren. De vervuilde waterbodem vormt zo geen bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater en de gezondheid van de mens.

Speciaal materieel

Op en rond Walcheren en vooral in de stad Middelburg is in de Tweede Wereldoorlog stevig gevochten. Tijdens het saneren van het Kanaal stuitten we op niet gesprongen explosieven. Om de veiligheid van omwonenden en medewerkers te bewaken, is nieuw materieel ontwikkeld: de UXO-catcher. De oplossing van de UXO-catcher is dat de explosieven lang onder water blijven. Als ze dan zouden ontploffen, gebeurt dit onder water, waardoor de granaatscherven hun energie verliezen. De kraanmachine pakt een verdacht object op en doet het onder water in een bak. Volgt er toch een explosie, dan is alleen de knijper stuk. Via een onderwatersysteem komen de explosieven vervolgens in een gesloten ruimte die voor mortierengranaten, handgranaten en kogels “bommenproof” is. Deze cabine is door TNO doorgerekend waarbij ook testen zijn gedaan. In de gesloten ruimte  worden slib en metaal/bodemvreemde materialen van elkaar gescheiden.

Slib

Het slib wordt afgevoerd door leidingen naar beunbakken aan het einde van de haven, aan de overzijde van het kanaal. Na bezinking van baggerspecie wordt het overtollige proceswater gereinigd door toepassing van floculanten. Daarna wordt het verzamelde slib afgevoerd naar het slibdepot Hollandsch Diep. In totaal verwijderen we 177.000 kuub verontreinigde bagger.

Gerelateerde projecten

Back to top